Chandos Records

My Wish List

Manage wish list


Close

CHU / LIU / SHENG / SHI / XU / YIN: Yellow River Piano Concerto (The) (Kong Xiangdong)

Show recording details
MP 5951
 
CHU / LIU / SHENG / SHI / XU / YIN: Yellow River Piano Concerto (The) (Kong Xiangdong)
Label Catalogue Number:
8.225951HDCD
Running Time: 55:07
UPC Code: 0636943595121

Release Date: October 2000
Composer
Chengzong Yin / Fei-sheng Xu / Li Hong Sheng / Shucheng Shi / Wanghua Chu / Zhuang Liu
Composer
He Luting
Composer
Hu-Wei Huang
Composer
Zu-xin Jiang
Composer
Wei Qu
Solo piano
Xiangdong Kong
Conductor
Yong-yan Hu
Genre:
Classical

This item is temporarily unavailable.

CHENGZONG YIN / FEI-SHENG XU / LI HONG SHENG / SHUCHENG SHI / WANGHUA CHU / ZHUANG LIU

The Yellow River Piano Concerto

1.
I. Prelude: The Song Of The Yellow River Boatmen
3:43
2.
II. Ode To The Yellow River
4:11
3.
III. The Yellow River In Wrath
6:49
4.
IV. Defend The Yellow River
6:39

HE LUTING

5.

Missing Friends

3:24
6.

Lullaby

3:30
7.

A Little Tune

1:48
8.

Evening Party

1:49
9.

Buffalo Boy's Flute

2:54

HU-WEI HUANG

10.

Morning Songs

0:59
11.

Echoes in the Empty Valley

0:55
12.

Lyrical Song

1:57
13.

Xianzi Dance

0:43
14.

The Countryside of Rongcheng in Spring

2:54
15.

Night Party at O Gate

1:06

ZU-XIN JIANG

16.

Artist's Son

2:19
17.

Couple Dancing

1:10
18.

An Old Man's Story

2:16
19.

Sheng Dance

1:49
20.

Village Theatrical Performance

1:30

WEI QU

21.

The Flower Drum

2:42
Solo: Xiangdong Kong piano
Conductor: Yong-yan Hu
Back to Top
Chandos Records
Chandos House
1 Commerce Park
Commerce Way
Colchester
Essex
CO2 8HX
United Kingdom